วิทยาลัยฯ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาของวิทยาลัยฯ จะได้รับ ความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกๆ นักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่น เข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเนักศึกษาั้น

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่นักศึกษาใช้บริการของวิทยาลัยฯ ถือว่านักศึกษายินยอม ผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในการที่นักศึกษาจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมไว้

     วิทยาลัยฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลบางส่วนของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสมาชิกในระหว่างที่นักศึกษาลงทะเบียนสมาชิก ของวิทยาลัยฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ จะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้วิทยาลัยฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของนักศึกษาออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากนักศึกษาให้ข้อมูลกับวิทยาลัยฯ มากเท่าใด วิทยาลัยฯ ก็สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว วิทยาลัยฯ อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย วิทยาลัยฯ และ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อนักศึกษาได้ตกลงซื้อขายหรือ เมื่อนักศึกษาใช้บริการอำนวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ การที่วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ นำเสนอนักศึกษาได้อย่างเต็มที่หากนักศึกษาเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก กับวิทยาลัยฯ


2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

     จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของวิทยาลัยฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของวิทยาลัยฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่าย เว็บไซต์ที่วิทยาลัยฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของวิทยาลัยฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและ รักษาไว้โดยวิทยาลัยฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยาลัยฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคล ภายนอก


3. การเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา

     โดยทั่วไปวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่สามารถใช้ระบุตัวนักศึกษาหรือติดต่อกับนักศึกษาได้ วิทยาลัยฯ อาจจะให้ ข้อมูลของนักศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาเนักศึกษาั้น ข้อมูลที่วิทยาลัยฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นนักศึกษาหรือติดต่อกับนักศึกษาได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหุ้นส่วนทางธุรกิจของวิทยาลัยฯ จะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนล่วงหน้า นักศึกษารับทราบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของนักศึกษาอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อวิทยาลัยฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

     (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย

     (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของวิทยาลัยฯ หรือ

     (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ หรือของผู้ใช้บริการของวิทยาลัยฯ


4. ทางเลือกของนักศึกษาเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรร ข้อมูลของนักศึกษา

     วิทยาลัยฯ อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังนักศึกษาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิทยาลัยฯ หากนักศึกษาได้ระบุ ในเวลาที่ลงทะเบียนว่านักศึกษาสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากวิทยาลัยฯ และหุ้นส่วนของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ อาจจะส่งข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นักศึกษาอาจจะสนใจไปยังนักศึกษาเป็นคราวๆ ไป


5. การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

     การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด วิทยาลัยฯ จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของนักศึกษา ส่วนข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตจะถูกดูแลโดยธนาคาร ผู้ให้บริการระบบตัดบัตรเครดิต ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตทางวิทยาลัยฯ เองไม่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของนักศึกษาจะมีส่วนช่วยวิทยาลัยฯ ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อนักศึกษา แต่วิทยาลัยฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของนักศึกษา ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ ที่วิทยาลัยฯ อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของวิทยาลัยฯ ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ วิทยาลัยฯ ของวิทยาลัยฯ จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้


6. การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและการติดต่อกับวิทยาลัยฯ

     วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของนักศึกษาได้ นักศึกษาอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของนักศึกษาและรหัสผ่าน


7. ข้อยกเว้นความรับผิด

     นักศึกษารับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว วิทยาลัยฯ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลล่าสุดของวิทยาลัยฯ หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อวิทยาลัยฯ โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@dsfpethospital.com การใช้บริการเว็บไซต์ของนักศึกษาถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่นักศึกษาใช้ บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน แต่ละครั้ง


8. สิทธิตามกฎหมาย

     บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว


9. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติชมได้ที่ไหน

     หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถทำได้โดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ไปที่ เมนู “คำถามที่พบบ่อย” จะพบคำถามที่ถูกถามบ่อย และมีคำตอบไว้ให้แล้ว แต่หากนักศึกษายังคงต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 074-241686