ปรัชญาของสถานศึกษา

     “อาชีพสู่ประชา พัฒนาสังคม อบรมคุณธรรม”


วิสัยทัศน์

     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มุ่งผลิต กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพ สู่ประเทศไทย 4.0


พันธกิจ

     1. ดำเนินการด้านวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

     2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา

     3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสู่ประเทศไทย 4.0

ประเด็นกลยุทธ์

     1. การพัฒนาด้านวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

     2. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน

     3. การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสู่อาชีวศึกษา 4.0

"แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ พัฒนาทักษะ และสร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ"

นายสายชล ชมภู

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ขณะประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์นั้น อาคารต่างๆ ยังเป็นที่ทำการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นที่พักของคณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะขาดงบประมาณในการซ่อมแซม

     ต่อมาเมื่อได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็น โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์อยู่ 1 ปีเต็ม ก็สามารถเปิดสอนได้ ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทางราชการต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เป็นต้น จนทำให้การปรับปรุงและพัฒนาลุล่วงไปด้วยดี เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2529 สามารถเปิดได้ 9 รายวิชา มีนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 332 คน