ข่าว/ประชาสัมพันธ์

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up Skill & Re Skill ให้กับคนพิการทางด้านสติปัญญา และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up Skill & Re Skill ให้กับคนพิการทางด้านสติปัญญา และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ภาพประกอบข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์