ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่ เพื่อการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
มอบหมาย นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่ เพื่อการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ภาพประกอบข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์