งานกิจกรรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วิทยาลัยสารพัดข่างเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการ

ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๖๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

งานช่อมแซมและปรับปรุง อาคารเรียน จำนวน ๓ งาน

อาคารเรียน

ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตังต่อไปนี้

๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลสัมสะลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณซ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการคำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิศิบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างานที่ประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนช้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นชัอเสนอให้แก่วิทยาลั ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการชัดชวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสรไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอไห้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ห้องมีคุณสมบัติคังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใครายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ชอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน

สิ่งของ หรือมูลคำตามสัญญาของผู้เข้าว่ามค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

ภาพประกอบงานกิจกรรม

 • page 1

 • page 2

 • page 3

 • page 4

 • page 5

 • page 6

 • page 7

 • page 8

 • page 9

 • page 10

 • page 11

 • page 12

 • page 13

 • page 14

 • page 16

 • page 17

 • page 18

 • page 15