งานกิจกรรม

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วิทยาสัยสารพัคช่างเพษรบูรณ์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ตีเซล) ขนาด ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซี้& ในการประกรดราคาครั้ง1 เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๔๐๕,๐๐๐.0 บาท (หนีงล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ดามรายการ ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน จำนวน ๑ งาน
๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานข องรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณซ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระ.บียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแหร์ในระบบเครือช่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ งานซยง
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการคำเนินงานในกิจการยองนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีสักษณะต้องห้ามคามที่คณะกรรมการนโยบายการจัคซื้อจัดจ้างและการบริหารหัสคุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีหรับจ้างานที่ประกาตราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวาง
การแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ใด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ชื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนยที่ยื่นชัอแสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติคังนี้

ภาพประกอบงานกิจกรรม

 • page 1

 • page 2

 • page 3

 • page 4

 • page 5

 • page 6

 • page 7

 • page 8

 • page 9

 • page 10

 • page 11

 • page 12

 • page 13

 • page 14