งานกิจกรรม

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมาย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกองประชุมลูกเสือ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ภาพประกอบงานกิจกรรม