งานกิจกรรม

การแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาระยะสั้น ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพประกอบงานกิจกรรม