• darkblurbg
วิทยาลัยสารพัดช่างฯ
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2527 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อยู่บริเวณถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพโดยทั่วไปขณะนั้นโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์เต็มไปด้วยอาคารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน


"ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต"