• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
วิทยาลัยสารพัดช่างฯ
 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Administrator

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

การแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น

Administrator

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาระยะสั้น ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Administrator

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายมอบ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2527 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อยู่บริเวณถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพโดยทั่วไปขณะนั้นโรงเรียนสารพัดช่างเพชรบูรณ์เต็มไปด้วยอาคารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเดิมของโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ทั้งยังมีส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน


"ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมในการประกอบอาชีพและสามารถศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต"