prev next
คู่มือประเมิน ปวช.ปวส.2559 4/10/2017
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 3/17/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 3/16/2017
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม 3/13/2017
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 3/10/2017
เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบสร้างสรรค์ 3/9/2017
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ 1/24/2017
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ช่างยนต์ 11/9/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ 11/7/2016
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10/26/2016
 • นายสถาพร โพธิ์หวี
  ผู้อำนวยการฯ
 • นายณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน
  รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • นายธนกร วริยานนท์
  รองฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 • นายโชติ เรืองฤทธิ์
  รองฝ่ายวิชาการ
 • นายธนกร วริยานนท์
  รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

น้อย   มาก

51  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/30/2017)
50  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/13/2017)
49  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการงานโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/7/2017)
48  ประกาศร่างประชาพิจารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/1/2017)
47  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ 2560 .....(2/6/2017)
46  ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(12/29/2016)
45  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/20/2016)
44  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/14/2016)
43  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/13/2016)
42  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/8/2016)
41  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/1/2016)
40  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/24/2016)
39  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/24/2016)
38  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/18/2016)
37  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/18/2016)
35  ประกาศเชิญเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 .....(9/29/2016)
34  ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร .....(2/3/2016)
33  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมคุรุภัณฑ์ .....(1/25/2016)
32  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายแบบไร้สาย .....(11/11/2015)
31  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ .....(10/14/2015)
30  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน .....(8/19/2015)
29  ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(8/19/2015)
28  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 .....(8/4/2015)
27  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบประปา .....(2/13/2015)
26  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปะปา .....(1/28/2015)
25  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร .....(12/26/2014)
24  ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงต้องนำ้- ห้องสัวม .....(12/26/2014)
23  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรับปรุงต้องนำ้- ห้องสัวม .....(12/26/2014)
21  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(12/26/2014)
20  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร .....(12/11/2014)
18  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม .....(12/11/2014)
17  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า .....(12/11/2014)
16  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง .....(11/17/2014)
15  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า .....(11/17/2014)
14  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ปี 2557 .....(11/5/2014)
12  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฒฑ์เครื่องดัดผมดิจิตอล .....(11/3/2014)
11  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา .....(3/24/2014)
10  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/3/2014)
9  ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ รอบที่ ๒ .....(2/24/2014)
6  ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา .....(2/11/2014)
5  ประกาศ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....(2/10/2014)
2  ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล .....(1/26/2014)