ข่าวสารประกาศ

161  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชชี .....(5/10/2018)
160  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด มีนาคม 2 .....(5/10/2018)
159  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด กุมภาพ .....(5/10/2018)
158  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด มกราคม 2 .....(5/10/2018)
157  งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง .....(1/19/2018)
156  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .....(12/12/2017)
155  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .....(12/12/2017)
154  คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน .....(12/8/2017)
153  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .....(12/7/2017)
152  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ ครูอัตราจ้าง .....(11/28/2017)
151  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย .....(11/27/2017)
150  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน .....(11/27/2017)
149  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(11/22/2017)
148  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน .....(11/15/2017)
147  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย .....(11/15/2017)
144  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน .....(9/8/2017)
143  ประกาศ เรื่องกำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 .....(9/8/2017)
142  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(9/1/2017)
140  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ( แม่บ้าน ) .....(8/21/2017)
139  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาว ครูคณิตศาสตร์ .....(8/11/2017)
138  ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ ครูคณิตศาสตร์ .....(8/9/2017)
137  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ .....(8/3/2017)
135  รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(6/16/2017)
133  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/17/2017)
132  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/16/2017)
131  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/9/2017)
130  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง .....(5/9/2017)
129  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน .....(5/5/2017)
128  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (การบัญชี) .....(4/28/2017)
127  คู่มือประเมิน ปวช.ปวส.2559 .....(4/10/2017)
123