แสดงรายละเอียดเอกสารดาว์นโหลด

หัวข้อเอกสาร : รูปเล่ม SAR ระยะสั้น 60 และ รูปเล่ม SAR ปวช 2560
รายละเอียด : SAR ระยะสั้น 60

และ

SAR ปวช 60
ข่าววันที่ : 3/12/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์

หัวข้อเอกสาร : เอกสารชุดตัวอย่าง การจัดทำโครงการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 2/28/2018 แหล่งที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ

หัวข้อเอกสาร : แบบสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของนักศึกษา
รายละเอียด : แบบสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของนักศึกษา
ข่าววันที่ : 12/27/2017 แหล่งที่มา : งานหลักสูตร

หัวข้อเอกสาร : แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ 60
รายละเอียด : แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ 60
ข่าววันที่ : 12/27/2017 แหล่งที่มา : งานหลักสูตร

หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มาตรฐานการศึกษาของ วช.พช. พ.ศ.2560
รายละเอียด : ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 9/20/2017 แหล่งที่มา : งานประกันคุณภาพ

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ 2560
รายละเอียด : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ 2560
ข่าววันที่ : 8/8/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานผลไปราชการ
รายละเอียด :
ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลไปราชการ 
ข่าววันที่ : 8/8/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ข่าววันที่ : 6/16/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายละเอียด : แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ข่าววันที่ : 5/16/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : สไลด์ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
รายละเอียด : ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล้าง

ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 3/15/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

123