ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/4/2018)
63  ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/22/2018)
62  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/9/2018)
61  ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(10/26/2018)
60  เรื่อง เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....(10/10/2018)
59  ประกาศเชิญชวนร่วมยืนเสนอรายละเอียดคุณคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 .....(10/2/2018)
58  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องยนต์ .....(2/6/2018)
57  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(1/3/2018)
56  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/21/2017)
55  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/19/2017)
54  ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/16/2017)
53  ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง หลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding .....(12/7/2017)
52  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคา Truss ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(11/29/2017)
51  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/30/2017)
50  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(3/13/2017)
49  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัตการงานโรงแรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/7/2017)
48  ประกาศร่างประชาพิจารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(3/1/2017)
47  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ 2560 .....(2/6/2017)
46  ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....(12/29/2016)
45  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/20/2016)
44  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ .....(12/14/2016)
43  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/13/2016)
42  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/8/2016)
41  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....(12/1/2016)
40  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/24/2016)
39  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/24/2016)
38  ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .....(11/18/2016)
37  ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม .....(11/18/2016)
35  ประกาศเชิญเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 .....(9/29/2016)
34  ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร .....(2/3/2016)
12