ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2559
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2559