ข่าวกิจกรรม

183  วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 .....(8/9/2017)
182  วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา .....(8/9/2017)
181  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างเส้นจราจรทางม้าลาย บนถนนนิกรบำรุงระหว่างวิทยาลัยกับวัดมหาธาตุ .....(8/9/2017)
180  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(8/9/2017)
179  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ส่งตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษาระดับดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสตติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 .....(8/9/2017)
178  วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมวัดสายตาให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(8/9/2017)
177  วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) .....(8/9/2017)
176  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาจิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนักเรียน นักศึกษา .....(8/9/2017)
175  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 .....(8/9/2017)
174  วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดพิธีโครงการ ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 .....(8/9/2017)
173  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(8/9/2017)
172  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(8/9/2017)
171  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่และเก่า พร้อมให้โอวาท .....(8/9/2017)
170  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และสถานประกอบการ .....(5/11/2017)
169  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) .....(5/8/2017)
168  วันอังคารที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันครอบครัววิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ .....(5/2/2017)
167  โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 .....(5/2/2017)
166  วันจันทร์ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00น. นายพิบูลย์ หัตถกิโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีการบรรพชาอุปสมบท ทำดี...เพื่อพ่อ .....(4/25/2017)
164  วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ท่านสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการและผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา .....(4/25/2017)
162  วัน พฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วันแรกของการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรก้าวสู้ Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สีบสกุล แสงธำรง เป็นวิทยกรบรรยายพิเศษ .....(4/25/2017)
161  วันที่ 21 มีนาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน .....(4/25/2017)
160   วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสาขา .....(4/25/2017)
157  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) .....(4/25/2017)
156  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) .....(4/25/2017)
149  วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติ จาก ท่าน นายกฯ ประทิน นาคสำราญ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 .....(3/10/2017)
148  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติ จาก ท่าน นายกฯ ประทิน นาคสำราญ เป็นประธานในพิธี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์) .....(1/4/2017)
147  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 .....(1/4/2017)
146  วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมโครงการประชุมนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 .....(12/7/2016)
145  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง MOU ในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ .....(11/30/2016)
142  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.09น. คณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันจัดกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" .....(11/10/2016)
123