แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมและ ให้การต้อนรับ นายสุวพันธ์ ต้นยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
รายละเอียด : วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมและ ให้การต้อนรับ นายสุวพันธ์ ต้นยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู) ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงานภาคี นำเสนอการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างนำเสนอความต้องการสนับสนุนและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานภาคี ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 18/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์