แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่น 1 : ตั้งแต่วันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 12/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์