แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ใต้ถุนอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาวยลดา จันทร นักศึกษาจากชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลงวันที่ : 31/08/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์