แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
รายละเอียด : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้สนุกสนานและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
ลงวันที่ : 30/08/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์