แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ส่งสิงประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งหมด 6 ชิ้น กับ 1 ทักษะ ได้แก่ 1.น้ำกระเทียมโทนเพื่อสุขภาพ 2.อุปกรณ์เกี่ยวข้าว 3.ระบบศูนย์แจ้งซ่อม FIX IT PPC 4.เครื่องปลิดถั่วลิสง 5.ผลิตภัณฑ์โคมไฟพลังงานทดแทน 6.เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด และ อีกหนึ่งประเภท ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอโครงการวิจัย และครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ "อุปกรณ์เกี่ยวข้าว" สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำโดย 1.นายไตรภพ ศรีสมุทร 2.นายสุเมธ ทองจันทร์ 3.นายอภิชัย แก้วพินิจ 4.นายฉัตรมงคล กาฬสิน และมีครูที่ปรีกษาคือ 1.ครูสุรัตน์ สาโรจน์ 2.นายวิทยา บุญรอด 3.นายทีราพร โหมดชัง 4.นายกิจจา เหรียญเล็ก และ 6.นายกิตติชัย นุ่นโต


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์