แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูาณ์ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำล้งใจ ศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูาณ์ พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำล้งใจ ศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์