แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา
รายละเอียด :
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และจากการกิจกรรมโครงการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ขอขอบคุณวิทยากรภายนอก คือคุณชลากร นิยมเพ็ง ที่ได้ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยฯ พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา อีกจำนวน 3,000 บาทลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ