แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างเส้นจราจรทางม้าลาย บนถนนนิกรบำรุงระหว่างวิทยาลัยกับวัดมหาธาตุ
รายละเอียด :
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างเส้นจราจรทางม้าลาย บนถนนนิกรบำรุงระหว่างวิทยาลัยกับวัดมหาธาตุ เพื่อสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ข้ามถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ