แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 29 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด :
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ