แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ส่งตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษาระดับดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสตติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
รายละเอียด :
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ส่งตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษาระดับดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสตติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ