แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมวัดสายตาให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด :
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมวัดสายตาให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ